Covid-19: Gevangen Mensenrechten Activisten Moeten Onmiddellijk Vrijgelaten Worden

Via ADC Memorial
Vertaald door ABC Gent – ENGLISH BELOW

In het licht van de ernstige bedreiging voor gevangenen door de zich snel verspreidende nieuwe pandemie van het coronavirus (COVID-19), herinneren FIDH en haar ondergetekende ledenorganisaties zich aan de verplichting van de regeringen om de veiligheid en gezondheid te waarborgen van gedetineerde personen die onder hun verantwoordelijkheid vallen, en lanceren zij een campagne, #ForFreedom, om te pleiten voor de vrijlating van alle gevangengenomen mensenrechtenverdedigers (HRD’s – Human Rights Defenders).

Aangezien de verspreiding van COVID-19 een ongekende bedreiging vormt, is de noodzaak om HRD’s vrij te laten dringender dan ooit. Onze rechten en degenen die ze verdedigen, mogen geen slachtoffer worden van deze pandemie. FIDH en haar lidorganisaties lanceren vandaag een nieuwe wereldwijde campagne #ForFreedom voor de vrijlating van alle HRD’s die wereldwijd worden vastgehouden. Ze moeten worden vrijgelaten en hun legitieme activiteiten mogen uitoefenen om de rechten van individuen te verdedigen tegen onrechtvaardigheid, discriminatie, geweld en andere vormen van schendingen van de mensenrechten.

‘Honderden mensen over de hele wereld worden gevangengezet, niet omdat ze een misdaad hebben begaan, maar vanwege hun werk om de mensenrechten te verdedigen. Als legitieme actoren van verandering hadden ze in de eerste plaats nooit mogen worden vastgehouden ‘, aldus Alice Mogwe, FIDH-president. “Aangezien COVID-19 zijn snelle verspreiding over de hele wereld voortzet, is het tijd voor regeringen om een ​​einde te maken aan dit onrecht en degenen die vechten om de mensenrechten te verdedigen, vrij te laten.”

Zoals Michelle Bachelet, Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, stelt: “Nu, meer dan ooit moeten regeringen elke persoon vrijlaten die zonder voldoende rechtsgrondslag gevangen zitten, inclusief politieke gevangenen en anderen die alleen worden vastgehouden omdat ze kritische of afwijkende meningen uiten.” Dit betreft minderjarigen, migranten, vluchtelingen, politieke tegenstanders, journalisten en mensenrechtenverdedigers.


Het gaat onder meer om Loujain Al-Hathloul (Saoedi-Arabië); Azimjan Askarov (Kirgizië); Sevda Özbingöl Çelik en Hasan Ceylan (Turkije); Yuri Dmitriev (Rusland); Leila de Lima (Filipijnen); Pablo Lopez Alavez (Mexico); Khalil Maatouk (Syrië); Narges Mohammadi (Iran); Miyan Abdul Qayoom (India); Nabeel Rajab (Bahrein); Germain Rukuki (Burundi); Patrick Zaki (Egypte). De website zal regelmatig worden bijgewerkt met aanvullende willekeurig vastgehouden HRD’s.
De urgentie van de huidige gezondheidscrisis biedt de autoriteiten de gelegenheid om de onrechtvaardige vrijheidsbeneming van al deze individuen, van wie velen gevangen zitten onder erbarmelijke sanitaire omstandigheden, te herstellen en hen een toereikende gezondheidszorg te bieden, die hen momenteel wordt ontzegd.

In een dergelijke context roepen FIDH en zijn ondergetekende lidorganisaties in het algemeen regeringen op om de overpopulatie in gevangenissen te verlichten door enorme aantallen gevangenen op tijdelijke, permanente of voorwaardelijke basis vrij te laten om redenen van volksgezondheid. Naast mensenrechtenverdedigers moet prioriteit worden gegeven aan ouderen, kinderen, mensen met gezondheidsproblemen, gewetensgevangenen, gedetineerden die hun mening geven, administratieve gedetineerden, gedetineerden die voor minderjarige of niet-gewelddadige misdrijven worden vastgehouden, gedetineerden in voorhechtenis en individuen vastgehouden in immigratiedetentiecentra.

In tijden van crisis hebben overheden de plicht om de meest kwetsbaren te beschermen. Gevangenispopulaties, die vastzitten in detentiecentra die gemakkelijk virushotspots kunnen worden, behoren tot de meest kwetsbare groepen voor de dreiging van de COVID-19-pandemie. Dit is met name een risico in landen waar niet aan de minimumnormen voor detentieomstandigheden wordt voldaan, overbevolking de norm is en sociale distantiëring onmogelijk is te bereiken. De verspreiding van het virus in detentiecentra is onvermijdelijk, tenzij er dringende maatregelen worden genomen om dit risico te beperken. Anders zou opsluiting voor veel gedetineerden die het COVID-19-virus oplopen of dreigen op te lopen, kunnen worden gelijkgesteld met de doodstraf.

Dergelijke maatregelen zouden in overeenstemming zijn met de standaardnormen van de VN voor de behandeling van gevangenen (herzien en aangenomen als de “Nelson Mandela-regels”), waarin maatregelen worden beschreven die gericht zijn op het waarborgen van adequate persoonlijke hygiëne, gezondheid en veiligheid van gevangenen, evenals het specifiek advies van de VN-Subcommissie ter voorkoming van foltering.

We verwelkomen de stap van een aantal landen, waaronder Turkije, Tunesië, Ethiopië, Indonesië, Senegal en Bahrein, om gevangenen vrij te laten in een poging de overbevolking te verminderen en de verspreiding van het virus te voorkomen. We dringen er bij deze en andere landen op aan om HRD’s op te nemen onder degenen die onmiddellijk moeten worden vrijgelaten. Veel landen hebben gevangenen die zijn veroordeeld voor terrorisme-gerelateerde delicten uitgesloten van de vrijlating, waardoor mensenrechtenverdedigers onterecht worden gestraft op grond van verzonnen terroristische beschuldigingen. HRD’s moeten worden vrijgesteld van dergelijke algemene uitsluitingen, aangezien hun mensenrechtenwerk niet mag worden verward met terrorisme.

Bekijk de # ForFreedom-campagne van FIDH voor de vrijlating van gevangengenomen mensenrechtenverdedigers die door de pandemie worden bedreigd.

ENGLISH:
 

In light of the serious threat posed to prisoners by the rapidly spreading novel coronavirus (COVID-19) pandemic, FIDH and its undersigned member organisations recall governments’ obligation to ensure the safety and health of detained individuals that are under their responsibility, and launch a campaign, #ForFreedom, to call for the release of all jailed human rights defenders (HRDs).

As the spread of COVID-19 poses an unprecedented threat, the need to release HRDs is more urgent than ever. Our rights and those who defend them must not become a casualty of this pandemic. FIDH and its member organisations are launching today a new global campaign #ForFreedom for the release of all HRDs detained worldwide. They should be freed and allowed to conduct their legitimate activities to defend the rights of individuals against injustice, discrimination, violence, and other forms of human rights violations.

“Hundreds of people all over the world are imprisoned not because they committed a crime, but because of their work to defend human rights. As legitimate actors of change, they should never have been detained in the first place,” declared Alice Mogwe, FIDH President. “As COVID-19 continues its rapid spread across the globe, it is time for governments to put an end to this injustice and release those who fight to uphold human rights.”

As stated by UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet, “Now, more than ever, governments should release every person detained without sufficient legal basis, including political prisoners and others detained simply for expressing critical or dissenting views.” This concerns minors, migrants, refugees, political opponents, journalists, and HRDs.

The campaign website profiles imprisoned HRDs, including Loujain Al-Hathloul (Saudi Arabia); Azimjan Askarov (Kyrgyzstan); Sevda Özbingöl Çelik and Hasan Ceylan (Turkey); Yuri Dmitriev (Russia); Leila de Lima (Philippines); Pablo Lopez Alavez (Mexico); Khalil Maatouk (Syria); Narges Mohammadi (Iran); Miyan Abdul Qayoom (India); Nabeel Rajab (Bahrain); Germain Rukuki (Burundi); Patrick Zaki (Egypt). The website will be regularly updated with additional arbitrarily detained HRDs.

The urgency of the current health crisis presents authorities with an opportunity to redress the unjust deprivation of liberty of all these individuals, many of whom are incarcerated in deplorable sanitary conditions and are denied adequate health care.

In such a context, FIDH and its undersigned member organisations more generally call on governments to relieve congestion in prisons by releasing vast numbers of prisoners on a temporary, permanent or conditional basis for public health reasons. Along with human rights defenders, priority should be given to the elderly, children, those with health conditions, prisoners of conscience, prisoners detained for expressing their opinions, administrative detainees, prisoners detained for minor or non-violent offences, untried detainees, and individuals held in immigration detention centres.

In times of crisis, governments have an obligation to protect those who are most vulnerable. Prison populations, confined to detention facilities that can easily become virus hotspots, are among those most vulnerable to the threat of the COVID-19 pandemic. This is a particular risk in countries where minimum standards for detention conditions are not met, overcrowding is the norm, and social distancing is impossible to achieve. The spread of the virus in places of detention will be inevitable unless urgent measures are taken to mitigate this risk. Otherwise, incarceration could be equivalent to a death sentence for many detainees who contract, or are at risk of contracting, the COVID-19 virus.

Such measures would be consistent with the UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (revised and adopted as the “Nelson Mandela Rules”), which detail measures aimed at ensuring adequate personal hygiene, health, and safety of prisoners, as well as the specific advice issued by the UN Subcommittee for the Prevention of Torture.

We welcome the move by a number of countries, including Turkey, Tunisia, Ethiopia, Indonesia, Senegal and Bahrain, to begin releasing prisoners in an effort to reduce overcrowding and prevent the spread of the virus. We urge these and other countries to include HRDs among those who should be released immediately. Many countries have excluded prisoners convicted of terrorism-related offences from the release, thus penalising HRDs unjustly criminalised on trumped-up terrorism charges. HRDs should be exempt from such blanket disqualifications as their human rights work must not be conflated with terrorism.

Check out FIDH’s #ForFreedom campaign for the release of imprisoned human rights defenders threatened by the pandemic

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.